SIGURNIJA VODA IZ SLAVINE: Države članice imaju rok za usklađivanje s revidiranom Direktivom o vodi za piće

Početkom godine na snagu je stupila revidirana Direktiva o vodi za piće, a njezin je cilj zajamčiti sigurniji pristup vodi za sve Europljane, ali i postaviti najviše standarde za vodu za piće u svijetu, u skladu s ciljem nulte stope onečišćenja, odnosno, u konačnici, netoksičnog okoliša, kako je najavljeno u europskom zelenom planu. Direktiva se temelji na prijedlogu koji je Komisija predstavila u veljači 2018. kao odgovor na prvu uspješnu europsku građansku inicijativu „Right2Water”.

Države članice su prema Direktivi dužne podići ili održati kvalitetu pristupa sigurnoj vodi za piće za sve, pri čemu posebnu pažnju trebaju pridati ranjivim i marginaliziranim skupinama. Predviđa se i bolji pristup građana informacijama o opskrbljivačima vodom, primjerice o kvaliteti i opskrbi vodom za piće na području gdje žive. Direktivom će se graditi povjerenje potrošača u vodu za piće iz slavine kako bi se smanjio otpad od plastične ambalaže flaširane vode.

Direktivom su usto obuhvaćeni i detaljni higijenski zahtjevi za materijale koji dolaze u dodir s vodom za piće. Europska agencija za kemikalije postaje ključno tijelo koje osigurava da se u proizvodima koji dolaze u dodir s vodom, kao što su cijevi i slavine, upotrebljavaju samo neopasne tvari. Države članice dužne su se uskladiti s novom Direktivom u roku od dvije godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.