Konferencija i edukacija o plastičnom otpadu PLASTIKA 2024 (Zagreb, 19.01., hotel Westin)

KOLAPS GOSPODARENJA OTPADNOM PLASTIKOM! ONEČIŠĆENJE, TRŽIŠTE, RECIKLIRANJE, ZAKONODAVSTVO

U zagrebačkom hotelu Westin se 19.01.2024. održava konferencija o plastičnom otpadu PLASTIKA 2024. Cilj konferencije je obrada vrlo aktualnih tema u području kružnog gospodarstva, primjene inovacija, novih tehnologija i učinkovitih rješenja za smanjenje količine ambalažnog otpada, posebice plastike u komunalnom otpadu. Plastični ambalažni otpad predstavlja jednu od ključnih sastavnica kružnog gospodarstva i jedan je od najvećih izazova u gospodarenju komunalnim otpadom.

PLASTIKA 2024 je međunarodna konferencija i edukacija namijenjena sudionicima iz nadležnih institucija i državnih tijela, komunalnih tvrtki te iz jedinica lokalne i područne samouprave, kao i za predstavnike proizvodnih tvrtki i logističara koje zanima plastična ambalaža i ambalažni otpad, budući da postoji niz novosti oko primjene novog zakonodavstva na razini RH i EU.

PLASTIKA 2024 je događaj na kojem će se predstaviti presjek stanja na tržištu otpadne plastike te prikaz novih tehnologija, materijala i rješenja koja mogu pomoći sektorskim subjektima u ostvarivanju visokih ciljeva oko sakupljanja i prerade plastičnog otpada. Posebice se to odnosi na potrebu smanjenja stvaranja otpada, primjerice, kroz smanjenje količina ambalažne plastike, kao i na primjenu modernih tehnologija prerade i oporabe komunalne plastike.

Ovaj stručni događaj će ponuditi kvalitetnu i dinamičnu raspravu različitih dionika o aktualnom i vrlo složenom problemu, a na skupu će sudjelovati brojni stručnjaci iz akademskog miljea, kao i zainteresirani dionici iz različitih industrija. Predstavit će se ponuda širokog raspona novih tehnologija, materijala i poslovnih praksi koje mogu imati pozitivan učinak na smanjenje globalnog i lokalnog zagađenja plastikom, kao i na povećanje održivosti najrazličitijih proizvoda koji koriste plastiku.

Očekuje se kako će skup kroz zanimljiv i sadržajan program te atraktivne predavače okupiti više od 200 sudionika iz šireg nabavnog trgovačkog lanca:
– trgovce na veliko i malo, vlasnike robnih marki i marketinške stručnjake,
– stručnjake za materijale i primjenu inovacija,
– stručnjake za kružno gospodarstvo i ekološke teme,
– vladina tijela, nevladine organizacije,
– široki spektar predstavnika industrije recikliranja, uključujući sakupljače i oporabitelje, posrednike i trgovce u poslovima s otpadom, prijevoznike otpada, reciklažna dvorišta, proizvođače nusproizvoda te centre za ponovnu uporabu,
– važna komunalna društva koja zapravo obavljaju ključnu ulogu na samom početku procesa sakupljanja, prerade i recikliranja plastike,
– predstavnike JLS koje su nadležne za gospodarenje komunalnim otpadom na svom području.

Plastika je za sada nezamjenjiv i važan globalni proizvod!
Ona se nalazi posvuda oko nas — od pakiranja hrane do zdravstvene zaštite, dio je građevinskih materijala, namještaja, tekstila i brojnih uređaja, aparata i vozila bez kojih je nezamisliv moderan život. Plastika je relativno noviji izum u ljudskoj povijesti, ali su je njezina svestranost i niski troškovi proizvodnje učinili jednim od najkorištenijih materijala modernog doba.

Plastični proizvodi su po završetku uporabe, nažalost, vrlo loši za okoliš, posebice ako se ne odlažu na odgovarajući način ili se ne recikliraju. Plastika je dokazano glavni onečišćivač mora i kopna, a njezina proizvodnja, kao i zbrinjavanje značajno pridonose klimatskim promjenama i povećanim emisijama u atmosferu.

Proizvodi kratkog životnog vijeka najčešće su izrađeni od plastike te u pravilu nisu dizajnirani za višekratnu uporabu. Različiti aditivi u proizvodnji doprinose štetnosti, a udio reciklirane plastike u novim proizvodima vrlo je nizak. Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadrže plastiku posebno su ozbiljan problem u morskom okolišu, predstavljaju opasnost za morske ekosustave, biološku raznolikost i zdravlje ljudi te nanose štetu djelatnostima kao što su turizam, ribarstvo i pomorski promet.

Europska unija je predvidjela potrebu stalnog praćenja provedbe mjera za smanjenje utjecaja otpada od plastike, kao i praćenja napretka prema zadanim ciljevima, ali RH nije ispunila sve ciljeve kada je u pitanju općenito zbrinjavanje komunalnog otpada i recikliranje i oporaba ambalažne i otpadne plastike.

U prilogu se nalazi draft programa, a na skupu su predviđene mnogobrojne teme:

– Ambalažna plastika unutar novog pravilnika o otpadnoj ambalaži i plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu (Kakav je utjecaj i dinamika primjene pravilnika na proizvođače plastične ambalaže, na proizvođače prehrambenih i drugih proizvoda široke potrošnje te na krajnje korisnike? Kako će tvrtke sastavljati izvješće o količini jednokratne ambalaže? Što znači ponovno uporabljiva (povratna) ambalaža? Kako će funkcionirati sustav proširene odgovornosti i Registar itd.)
– Značaj plastike u suvremenom društvu i utjecaj na zdravlje i klimatske promjene
– Dizajniranje, označavanje, uporaba i recikliranje plastične ambalaže
– Mikro plastika u vodi i globalne mjere za njezino smanjenje
– Pogodnost plastične ambalaže za oporabu i recikliranje
– Službene statistike o otpadnoj plastici i ambalaži na razini RH i EU
– Kakva je uloga JLS i komunalnih tvrtki u provođenju edukacija građana o smanjenju plastičnog otpada?
– Prednosti proizvodnje ekološke i biorazgradive plastike?
– Što je uzrokovalo kolaps na tržištu otpadne plastike u RH?
– Zašto oporabitelji otpada u anketi ističu kako je ukidanje statusa otpada previše birokratizirano i kako na tržištu nedostaje edukacije?
– Kakvi su rezultati provedenih analiza tržišta otpadne plastike?
– Zašto sustav evidencije i monitoringa ambalaže stavljene na tržište u RH zahtijeva ozbiljnu reviziju i unaprjeđenje?
– Treba li u javnosti nastaviti edukaciju o položaju PET boca i plastičnih vrećica?
– Kakva je uloga centara za gospodarenjem otpadom (CGO) u sakupljanju i recikliranju plastike? Koliko plastika utječe na kvalitetu RDF i SRF goriva?
– Moderna rješenja za kemijsku preradu plastike kroz pirolizu
– Usporedba odvojenog prikupljanje otpadne plastike na zelenim otocima i na kućnom pragu – kakva je osviještenost građana?
– Kakva je kvaliteta i čistoća odvojeno prikupljenog plastičnog otpada? Što je uključeno u mehaničku,a što u termičku preradu plastičnog otpada?
– Koliko nedovoljna izgrađenost sortirnica utječe na postotak recikliranja plastike?’
– Itd..

Moguće je i aktivno učešće sudionika u programu kroz prezentaciju, predstavljanje specifičnog iskustva, usluge ili tehnologije, kao i sudjelovanje u panel raspravama. Kotizacija iznosi 125 EUR.

PRIJAVNICA

DRAFT PROGRAM

LETAK

S poštovanjem,

Časopis Komunal
Kršnjavoga 1, 10 000 Zagreb
t +385 1 6329 111
info@komunal.hr
www.komunal.hr

Komentiranje nije dozvoljeno.