RIJEKA DOBILA NOVO RECIKLAŽNO DVORIŠTE: Riječani sada imaju tri stalna i dva mobilna reciklažna dvorišta

U Rijeci je otvoreno novo reciklažno dvorište vrijedno preko 1,1 mil. KN. Trenutno su na području grada Rijeke u funkciji reciklažna dvorišta u Mihačevoj dragi, na Pehlinu te dva mobilna reciklažna dvorišta koja se postavljaju prema rasporedu na području Mjesnih odbora Grada Rijeke. Otvaranjem trećeg, Grad Rijeka zadovoljio je kriterije odredbe o potrebnom broju reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika.

Novootvoreno reciklažno dvorište se nalazi u Ulici Jože Vlahovića, a služit će poticanju odvajanja i prikupljanja glomaznog, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih guma, metalnog, drvenog i plastičnog otpada, kao i otpadnog papira, kartona, plastične, višeslojne, metalne i staklene ambalaže te posebnih kategorija otpada (poput akumulatora, baterija, lijekova, jestivih i motornih ulja i dr.), kako bi se osigurala njegova odgovarajuća oporaba.

Time se ujedno sprječava i nepropisno odlaganje otpada kao i stvaranje komunalnog nereda. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.105.510,61 KN s PDV-om. Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstva zaštite okoliša i energetike preko Strukturnih i Kohezijskih fondova EU dobivena su bespovratna sredstva u iznosu 781.180 KN, odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova.

Komentiranje nije dozvoljeno.