JLS IMAJU GODINU DANA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA BIOOTPADA: EU je postavila rok za obvezno odvojeno prikupljanje biootpada do 31.12.2023.

Revidirana EU Direktiva o otpadu pred sve je države članice stavila obvezu odvojenog prikupljanja ili recikliranja biootpada na izvoru do 31. prosinca 2023. To znači da sve JLS moraju planirati i provoditi programe odvojenog prikupljanja biootpada – bilo kroz organizirano prikupljanje od vrata do vrata ili osiguravanjem niza sabirnih mjesta za biootpad gdje građani mogu ostaviti svoj biootpad.

Alternativno, ili dodatno, JLS mogu poticati građane da svoj biootpad bacaju izravno u kućne jedinice za kompostiranje (“recikliranje biootpada na izvoru”) kako ne bi završio u javnom sustavu prikupljanja. Jasno je kako će to biti veliki izazov za RH u kojoj svega 215 JLS ima organizirano odvojeno prikupljanje biootpada, što znači da u idućih godinu dana velika većina JLS mora riješiti ovaj problem.

Osim toga, ista Direktiva postavlja cilj reciklirati 65% komunalnog otpada do 2035. Biootpad čini trećinu komunalnog otpada u EU-u, čime predstavlja najveću pojedinačnu komponentu komunalnog otpada. Stoga je postalo praktički nemoguće postići cilj od 65% recikliranja bez rješavanja izazova biootpada.

Komentiranje nije dozvoljeno.