VELIKI NAPREDAK: Očekuje se natječaj za regionalna odlagališta otpada u Makedoniji

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja Makedonije najavilo je početak projekta uspostavljanja regionalnih odlagališta otpada diljem zemlje. Odlagališta će biti sufinancirana sredstvima EU, a uskoro se očekuje raspisivanje prvog natječaja od 38,5 mil. EUR iz IPA fondova za grad Sveti Nikola. 

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom danas su u Makedoniji na vrlo niskoj razini te vlasti, uz potporu EU, ubrzano rade na kompenziranju ranije nedostatnih ulaganja u ljudske i financijske resurse. Usvajanje europskih standarda odvija se kroz izradu planskih dokumenata za integrirano gospodarenje otpadom, a uskoro se očekuje i objava prvog nacrta zakona o gospodarenju otpadom, čijoj se izradi pristupilo u prosincu 2017. kao dio Twinning projekta EU: ‘Jačanje administrativnih kapaciteta za provedbu Direktive o otpadu i Direktive o posebnom otpadu (ambalaža, baterije i električni i elektronički otpad).

Danas se u državi nalazi samo jedno veće regionalno odlagalište – Drisla u blizini glavnog grada Skopja, koje, iako poznato kao izvor onečišćenja, jedino ima kapacitet i tehničke mogućnosti za proizvodnju energije, sirovina i goriva iz otpada. Prema podacima makedonskog Ministarstva unutarnjih poslova, zabilježena su ukupno 54 aktivna i kontrolirana odlagališta komunalnog otpada te čak 270 nereguliranih odlagališta. Ukupno 610.200 tona komunalnog otpada proizvedeno je u Makedoniji 2016. godine.

Komentiranje nije dozvoljeno.