NA SUDU ZBOG OTPADA: Komisija uputila predmet protiv Hrvatske

Europska komisija uputila je Sudu EU-a predmet protiv Hrvatske zbog toga što nije osigurala odgovarajuću razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša na lokaciji „Crno brdo” u Biljanama Donjim, u blizini grada Benkovca. Naime, spomenuta lokacija upotrebljava se kao odlagalište industrijskog otpada.

Iako se Hrvatska u nekoliko navrata obvezala riješiti to pitanje, na terenu se i dalje odlažu proizvodni ostaci iz obrade feromangana i silikomangana.  S obzirom na to da taj materijal nije klasificiran kao otpad u skladu s Direktivom o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ), približno 140.000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odlaže se izravno na tlo, čime se ugrožavaju lokalno stanovništvo i okoliš.

Podsjetimo, Komisija je u ožujku 2015. protiv Hrvatske pokrenula postupak zbog povrede, nakon čega je u studenome 2016. uslijedilo obrazloženo mišljenje. Budući da je ocijenjeno da nije postignut napredak u osiguravanju odgovarajućeg gospodarenja otpadom u Biljanama Donjim, Komisija je odlučila Sudu EU-a uputiti predmet protiv Hrvatske. Hrvatska je, u skladu s pravom EU-a dužna uvesti mjere za zaštitu podzemnih voda i sprečavanje širenja štetnih čestica zrakom.

Komentiranje nije dozvoljeno.