VLADA PRIPREMA STRATEGIJU DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE: Tri su ključna strateška cilja

U proljeće prošle godine Vlada RH donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije demografske revitalizacije RH do 2031. godine, a za taj je posao zadužen Središnji državni ured za demografiju i mlade. Strategija bi trebala obuhvatiti strateške ciljeve, ključne pokazatelje učinka i ciljane vrijednosti pokazatelja, kao i javne politike ostalih sektora koji su u uskoj interakciji i međuovisnosti s demografskom revitalizacijom.

Isto tako, predviđeno je da ona bude uporište za obuhvat i daljnju konkretizaciju pitanja i mjera koje se dotiču demografske revitalizacije u izradi njihovih nacionalnih planova. Dosad je održano 5 sastanaka Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga, a pored predstavnika SDUDM-a, čine ju i predstavnici 22 tijela državne uprave, znanstvenih i stručnih institucija i udruga.

Strategija definira tri strateška cilja, a to su: jačanje poticajnog okruženja za obitelji i mlade, cjeloživotno obrazovanje i unapređenje tržišta rada te unutarnja mobilnost stanovništva i radne snage. Dodajmo još i kako je ovo šesta po redu demografska strategija, a oslanjat će se na petu u kojoj je 2019. predloženo stotinjak demografskih mjera.

Komentiranje nije dozvoljeno.