PORAŽAVAJUĆE STATISTIKE: Na odlagalištima i dalje završava 66% biootpada iz komunalnog otpada

Prema posljednjem izvješću o komunalnom otpadu za 2021. godinu, biootpad je i dalje ključni problem u postizanju kružnog gospodarenja otpadom. Tako je tijekom prošle godine ukupno nastalo 494.583 tona biootpada iz komunalnog otpada, a odvojeno je sakupljeno 122.175 tona ili 25%.

Istovremeno, odvojeno sakupljanje biootpada provodilo se u svim županijama, ali na području svega 215 JLS, što je povećanje za 23 JLS u odnosu na godinu prije. Procjenjuje se da je u 2021. godini na odlagalištima završilo 328.847 t biootpada iz komunalnog otpada (odvojeno sakupljeni i kao sastavni dio miješanog komunalnog otpada) tj. oko 66% nastale količine.

Na oporabu (kompostiranje, anaerobna digestija i dr.) je proslijeđeno oko 20% nastalog biootpada (97.198 t) što je jednako kao i u prethodnoj godini. Preostale količine su uglavnom završile u sklopu miješanog komunalnog otpada u centrima za gospodarenje otpadom na mehaničko-biološkoj obradi te manji dio u privremenom skladištu.

Od 12 aktivnih kompostana njih deset je zaprimalo komunalni otpad na obradu. U 2021. godini 10 kompostana zaprimilo je 88.227 tona otpada na kompostiranje, od čega je 76.611 tona činio komunalni otpad. U usporedbi s prethodnom godinom zaprimljeno je 20% više otpada, a kompostirano je 75.546 tona.

Komentiranje nije dozvoljeno.