HRVATSKA ZNATNO PREMAŠILA CILJEVE U KORIŠTENJU OIE: Gotovo trećina energije došla je iz obnovljivih izvora

Prema Eurostatovim podacima, udio energije iz obnovljivih izvora u bruto konačnoj potrošnji u Europskoj uniji dosegnuo je 22,1% u 2020. godini, čime je za 2 postotna boda premašen cilj za 2020. godinu.

Ciljevi su utvrđeni Direktivom 2009/28/EZ, uzimajući u obzir polaznu točku i ukupni potencijal za OIE u svakoj državi članici. Tako je nacionalne ciljeve ostvarilo ili premašilo 26 država, a najviši rast u korištenju obnovljivih izvora zabilježile su Švedska i Hrvatska (+11%) te Bugarska (+7%).

Najveći udio obnovljivih izvora energije među državama članicama EU imala je Švedska (60,1%), a slijede ju Finska (43,8%) i Latvija (42,1%). S druge strane, najmanji udio OIE imale su Malta (10,7%), Luksemburg (11,7%) i Belgija (13%).

Jedino Francuska nije dostigla nacionalni cilj u korištenju OIE (-3,9%).

Komentiranje nije dozvoljeno.