EU STATISTIKE I FRANCUSKA PRAKSA: Biootpad se potpuno odvaja u manje od 20% slučajeva

Europa svake godine proizvede blizu 90 milijuna tona biootpada, a 60% toga proizlazi iz otpada od hrane, dok se oko 50% reciklira, uglavnom putem kompostiranja i anaerobne digestije. Europska komisija je postavila ambiciozni cilj odvojenog prikupljanja biološkog otpada do početka 2024.

Neka istraživanja provedena u sektoru ugostiteljstva i pripreme hrane na više od 1.000 lokacija u Francuskoj potvrđuju kako se oko 20% biootpada zaista razvrstava, iako sve istražene lokacije imaju uspostavljenu politiku razvrstavanja otpada. Bolji su rezultati kod usluge pripreme hrane koja u većini slučajeva provodi odvojeno prikupljanje, nego kod restorana i drugih sličnih djelatnosti koje i dalje ne odvajaju biootpad.

Istraživanje je zaključeno preporukama za povećanje odvajanja biološkog otpada u vidu potrebe za povećanjem prostora i spremnika u blizini ugostiteljskih i hotelskih kuhinja, kao i intenzivnije sklapanje ugovora sa specijaliziranim sakupljačima biootpada te kroz povećani angažman ljudi u lancu, uključujući zaposlenike restorana i kupce.

Komentiranje nije dozvoljeno.