ENERGETIKA: Hrvatska zemlja-model za energetsku učinkovitost

Njemačka Vlada putem GIZ Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (ORF-EE) još od 2008. godine pruža podršku zemljama JIE u procesu integracije u EU u energetskom sektoru. ORF-EE aktivno doprinosi sektorskim reformama u zemljama regije, a Hrvatska u okviru projekta predstavlja model zemlju, s obzirom da je u sklopu procesa pridruživanja EU provela i provodi opsežne reforme u ovom sektoru.

Predviđeno trajanje ORF-EE fonda je do 2020. godine, do kada je zemljama partnerima (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija) na raspolaganju 19, 74 mil. EUR. Fond potiče suradnju između aktera koji posjeduju kapacitete za vođenje reformskog procesa u sektoru energije i klime u JIE, putem regionalnih partnerskih mreža. Fond je tijekom prethodnih deset godina proveo veliki broj projekata, među kojima je kreiranje Mreže energetski efikasnih glavnih gradova JIE, podrška razvoju Nacionalnih akcijskih planova energetske efikasnosti, projekt MultEE u okviru programa Horizon 2020 i niz drugih aktivnosti.

Komentiranje nije dozvoljeno.