DONESEN PROGRAM PRAĆENJA UČINAKA ONEČIŠĆENJA: Redovito informiranje o utjecaju na ekosustave

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave koji sadrži popis i položaj lokacija s podacima i pokazateljima koji se prate, učestalost mjerenja, mjerno razdoblje te pripadajuće nositelje pojedinih aktivnosti.

Riječ je o podacima koji su potrebni za praćenje negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u RH, odnosno prirodna i poluprirodna staništa, slatkovodne i šumske ekosustave, a provedbena tijela motrenja su Hrvatski šumarski institut (postaje za praćenje kopnenih ekosustava), Hrvatske vode (postaje za praćenje vodenih ekosustava) i Državni hidrometeorološki zavod (postaje za trajno praćenje kvalitete zraka i meteorološke mjerne postaje na kojima se provode mjerenja ozona, meteoroloških parametara te kemijskog sastava oborine i određuje taloženje).

Inače, ovaj je Program donesen sukladno Uredbi o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u RH, a provedbena tijela će informacije i podatke redovito u elektroničkom obliku dostavljati tijelu državne uprave nadležnom za zaštitu okoliša.

Komentiranje nije dozvoljeno.