250.000 EUR uloženo u prvo reciklažno dvorište u Vukovaru

Grad Vukovar i komunalna tvrtka realiziraju sanaciju odlagališta otpada „Petrovačka dola“ te izgradnju reciklažnog dvorišta u vrijednosti 250.000 EUR ( 1,9 mil. KN). 80 posto je sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a građani Vukovara besplatno mogu odložiti preko 40 vrsta problematičnog otpada iz domaćinstava, kao što su gume, toneri, električna oprema, baterije, lijekovi, žarulje. U tijeku su i radovi na sanaciji odlagališta, čija je procijenjena vrijednost 1,45 mil. EUR (11 mil. KN), a podrazumijeva zatvaranje postojeće kazete za odlaganje otpada, izgradnju prometnica oko odlagališta otpada, izgradnju obodnih kanala, sabirnog bazena i druge popratne sadržaje. U budućnosti je planirana i izgradnja sortirnice te kompostane otpada, kao i obrada građevinskog otpada. Fond će i dalje podržavati sve projekte koji se odnose na gospodarenje otpadom, odnosno zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Vukovar nam je uistinu dobar partner i suradnja je jako dobra, izjavila je Aleksandra Čilić, načelnica sektora za zaštitu okoliša FZOEU.

Komentiranje nije dozvoljeno.